نوشته‌ها

هفت گفتار درباره ترجمه - دکتر کورش صفوی (گفتار هفتم)

,
گفتار هفتم: سبک در ترجمه در این مقاله کوشش خواهد شد تا پس از ارائه تعریفی از سبک[1] بدان معنایی که در ترجمه شناسی مطرح است، برخی از گونه های آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس آنچه از دیدگاه زبانشناسی به عنوان اصول رعایت سبک در ترجمه مورد نظر اس…

هفت گفتار درباره ترجمه - دکتر کورش صفوی (گفتار ششم)

,
گفتار ششم: بررسی ترجمه ناپذیری در این مقاله سعی بر آن است تا آنچه به هنگام برگردان یک متن از زبان مبدا (S) به زبان مقصد (T) ترجمه ناشدنی می نماید، مورد بررسی قرار گیرد و چگونگی امکان ارائه معادلی مناسب برای هر یک مطرح شود. در ابتدا چهار اصل …

هفت گفتار درباره ترجمه - دکتر کورش صفوی (گفتار پنجم)

,
گفتار پنجم: نماد شناسی در ترجمه تصور کنید روزی دستگاهی در اختیارمان باشد که بتواند متنی را ترجمه کند یا نوشته ای را به هر زبانی که بخواهیم برگرداند. در چند دهه اخیر، بسیاری از بزرگان زبانشناسی، ریاضیات و علم رایانه سعی بر آن داشته اند تا آرزوی انسا…

هفت گفتار درباره ترجمه - دکتر کورش صفوی (گفتار چهارم)

,
گفتارچهارم: شیوه نقد در ترجمه هیچ دو مترجمی از یک متن واحد ترجمه ای یکسان بدست نمی دهند و حتی اگر یک مترجم نیز پس از ترجمه متنی، اقدام به ترجمه ای دوباره از آن متن کند، برگردانی متفاوت از ترجمه نخست خود بدست خواهد داد. این مساله در زبانشنا…

هفت گفتار درباره ترجمه - دکتر کورش صفوی (گفتار سوم)

,
گفتار سوم: هم معنایی و چند معنایی در ترجمه یکی از مشکلاتی که مترجمان تازه کار با آن روبرو هستند، انتخاب واژه مناسب از میان توده واژه هایی است که فرهنگنامه ها به عنوان معادل یک واژه بیگانه بدست می دهند. هم معنایی[1] در اصطلاح به معنی یکسانی معنی …

هفت گفتار درباره ترجمه – دکتر کورش صفوی (گفتار دوم)

,
گفتار دوم: نسبیت در ترجمه با مقایسه زبان های گوناگون می توان به تفاوت هایی که میان آنها وجود دارد پی برد. این تمایزات می توانند مربوط به ساختمان های دستوری متفاوت یا عدم تطابق کامل دامنه اطلاق واژه ها در دو زبان یا ناشی از اختلاف فرهنگ و تمدن …