نوشته‌ها

هفت گفتار درباره ترجمه - دکتر کورش صفوی (گفتار هفتم)

,
گفتار هفتم: سبک در ترجمه در این مقاله کوشش خواهد شد تا پس از ارائه تعریفی از سبک[1] بدان معنایی که در ترجمه شناسی مطرح است، برخی از گونه های آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس آنچه از دیدگاه زبانشناسی به عنوان اصول رعایت سبک در ترجمه مورد نظر اس…

هفت گفتار درباره ترجمه - دکتر کورش صفوی (گفتار ششم)

,
گفتار ششم: بررسی ترجمه ناپذیری در این مقاله سعی بر آن است تا آنچه به هنگام برگردان یک متن از زبان مبدا (S) به زبان مقصد (T) ترجمه ناشدنی می نماید، مورد بررسی قرار گیرد و چگونگی امکان ارائه معادلی مناسب برای هر یک مطرح شود. در ابتدا چهار اصل …

هفت گفتار درباره ترجمه - دکتر کورش صفوی (گفتار پنجم)

,
گفتار پنجم: نماد شناسی در ترجمه تصور کنید روزی دستگاهی در اختیارمان باشد که بتواند متنی را ترجمه کند یا نوشته ای را به هر زبانی که بخواهیم برگرداند. در چند دهه اخیر، بسیاری از بزرگان زبانشناسی، ریاضیات و علم رایانه سعی بر آن داشته اند تا آرزوی انسا…

هفت گفتار درباره ترجمه – دکتر کورش صفوی (گفتار دوم)

,
گفتار دوم: نسبیت در ترجمه با مقایسه زبان های گوناگون می توان به تفاوت هایی که میان آنها وجود دارد پی برد. این تمایزات می توانند مربوط به ساختمان های دستوری متفاوت یا عدم تطابق کامل دامنه اطلاق واژه ها در دو زبان یا ناشی از اختلاف فرهنگ و تمدن …

هفت گفتار درباره ترجمه - دکتر کورش صفوی (گفتار اول)

,
كوروش صفوى متولد سال ۱۳۳۵ است. در مدرسه عالى ترجمه در آلمان و اتریش، زبان آلمانى خوانده و دكتراى زبان شناسى اش را از دانشگاه تهران گرفته است. عنوان رساله دكترایش «اسباب ایجاد نظم در ادب فارسى» بود. او تحصیلات ابتدایى و متوسطه خود را در آلمان و ا…