نوشته‌ها

هفت گفتار درباره ترجمه - دکتر کورش صفوی (گفتار پنجم)

,
گفتار پنجم: نماد شناسی در ترجمه تصور کنید روزی دستگاهی در اختیارمان باشد که بتواند متنی را ترجمه کند یا نوشته ای را به هر زبانی که بخواهیم برگرداند. در چند دهه اخیر، بسیاری از بزرگان زبانشناسی، ریاضیات و علم رایانه سعی بر آن داشته اند تا آرزوی انسا…