نوشته‌ها

هفت گفتار درباره ترجمه – دکتر کورش صفوی (گفتار دوم)

,
گفتار دوم: نسبیت در ترجمه با مقایسه زبان های گوناگون می توان به تفاوت هایی که میان آنها وجود دارد پی برد. این تمایزات می توانند مربوط به ساختمان های دستوری متفاوت یا عدم تطابق کامل دامنه اطلاق واژه ها در دو زبان یا ناشی از اختلاف فرهنگ و تمدن …