نوشته‌ها

ترجمه مقاله رشته مدیریت با عنوان کنترل بهینه یک سیستم صف‌بندی

ترجمه مقاله رشته مدیریت با عنوان: بهبود عملکرد زیست محیطی از طریق رفتار شهروندی سازمانی در محیط زیست