نوشته‌ها

سال نو مبارک 1393

سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زنند، و پرنده های خسته بر می گردند، و دراین رویش سبز دوباره... من... تو... ما... کجا ایستاده ایم؟ سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ پیوند ما در دوباره…