نوشته‌ها

تغییر ضوابط همکاری با مترجمین Trans24

تغییر ضوابط درصد جریمه تأخیر در تحویل پروژه

قابل توجه مترجمین و همکاران عزیز طبق مصوبه جدید مدیریت مرکز ترجمه و نگارش محتوای Trans24، به منظور سازماندهی بیشتر امور، از تاریخ 1390/11/11 وحدت رویه به شرح ذیل در رابطه با پروژه های محوله به همکاران اعمال خواهد گردید. شایان ذکر است هدف…